Menu

Radni PLUSa w Radzie Powiatu

DOŁĄCZ DO NAS

 
 


 

Dane organizacji:
Bełchatowskie Stowarzyszenie
Samorządowe PLUS
KRS 0000216169
REGON 592297530
NIP 769 204 33 99
Nr konta:
68 1440 1257 0000 0000 0347 3082
97-400 Bełchatów
skr. pocztowa 35
 

O nas

Zarząd Bełchatowskiego Stowarzyszenia Samorządowego PLUS: 

 

Prezes: 
DARIUSZ MATYŚKIEWICZ 

 

Członkowie: 
EDWARD OLSZEWSKI 
KRZYSZTOF WATA 
PAWEŁ KOSZEK 
MAREK CHRZANOWSKI 

 

Prezydium Walnego Zebrania: 

 

BEATA KWIECIŃSKA - PINTOS 
ARTUR MORAWIEC 
WIKTOR RYDZ 
DARIUSZ WATA 

 

Statut BSS PLUS z siedzibą w Bełchatowie
tekst jednolity

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.

Bełchatowskie Stowarzyszenie Samorządowe PLUS zwane dalej stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego, o charakterze dobrowolnym i samorządnym powołaną w celach niezarobkowych i posiadającą osobowość prawną.


§ 2.

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Bełchatów.

 

§ 4.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków z tym, że do prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej może zatrudniać pracowników.

 

§ 6.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

 

§ 7.

Stowarzyszenia powołuje się na czas nieokreślony.


Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. promowanie udziału organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego w budowie społeczeństwa obywatelskiego,
2. wspieranie społecznej aktywności obywateli,
3. integrowanie organizacji pozarządowych oraz mieszkańców miasta i regionu,
4. przyczynianie się do tworzenia tożsamości mieszkańców miasta i powiatu,

5. pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami,

6. pomoc w prezentowaniu dorobku organizacji władzom państwowym, samorządowym, sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności,
7. promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym, samorządowym i politykami,
8. upowszechnianie wiedzy na temat samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego),
9.  prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych,
10.  opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych.

 

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności poprzez:
1. pomoc w organizowaniu lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich spotkań,

2. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,

3. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,

4. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,

5.  wydawanie biuletynów informacyjnych, folderów, prasy, w tym bezpłatnej gazety,

6.  uczestnictwo w wyborach samorządowych: gminnych, powiatowych, wojewódzkich.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

1.      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.      Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)      członków zwyczajnych,
2)      członków wspierających.

§ 12.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i aprobuje jego cele, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji (stosowny wzór deklaracji opracuje Zarząd).
4. Uchwała o przyjęcie w poczet członków winna być podjęta w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 13.

1.      Członek zwyczajny ma prawo do:
1)     czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2)      zgłaszania opinii i wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
3)     zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu go z listy członków,
2.      Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2)      regularnego opłacania składek członkowskich,
3)      aktywnego uczestniczenia w realizacji celów stowarzyszenia.

 

§ 14.

Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt 2 i 3.

 

§ 15.

1.   Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
A.   skreślenia z listy członków,
B.   wykluczenia członka.


2.  O skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu decyduje Zarząd podejmując w tym przedmiocie stosowną uchwałę.


3.   Skreślenie z listy członków następuje z powodu:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.


4.   Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1)  nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ponad 6 miesięcy, jeżeli składki są zbierane miesięcznie,
2)  naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3)  popełnienia przestępstwa z winy umyślne


5. Orzekając o skreśleniu lub wykluczeniu Zarząd podaje przyczyny skreślenia lub wykluczenia.


6. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.


7. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 6.

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:
1.      Walne Zebranie Członków,
2.      Zarząd,
3.      Komisja Rewizyjna

§ 17.

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum), chyba, że statut stanowi inaczej.
1)  w przypadku braku quorum otwarcie Walnego zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków,
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Ten sam tryb głosowania stosowany jest w przypadku wyboru Prezesa Stowarzyszenia.


3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum), chyba że statut stanowi inaczej.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum), chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały podjętej w pełnym składzie Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§ 18.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko. Zarząd zwołuje w tym celu Walne Zebranie.

 

Walne Zebranie Członków

§ 19.

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.      W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1)      z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2)      z głosem doradczym - członkowie wspierający.

 

§ 20.

1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, robocze lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do końca marca roku następnego.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres 3 lat spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1)  z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek  co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków musi się odbyć nie później niż 30 dni od złożenia wniosku.

9.  Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu.

10.  Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.

11. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania (za skuteczne poinformowanie uważa się osobiste dostarczenie zaproszenia - za potwierdzeniem odbioru - lub wysłanie zaproszenia listem poleconym na 21 dni przed terminem planowanego zebrania).

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1)  uchwalenie statutu i jego zmian,
2)  uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3)  wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, w tym prezesa,
4)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5)  ustalanie wysokości składek członkowskich,
6)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7)  decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
8)  ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
9)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 

Zarząd
§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

2.  Zarząd składa się z 5 członków, w tym z Prezesa. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz Stowarzyszenia.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

4.      Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są:
-   szczegółowe uprawnienia, organizację pracy i tryb obradowania ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.


5.      Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

 

§ 23.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1)  realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)  ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5)  podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
6)  zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7)  podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9)  uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
10) ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

§ 24.

Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

 

Komisja Rewizyjna
§ 25.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Na pierwszym posiedzeniu po wyborze Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

§ 26.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4)  zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 27.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 28.

W przypadkach określonych w § 26 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział V
Jednostki terenowe Stowarzyszenia - Koła


§28¹

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu, Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – Koła, obejmujące swym zasięgiem działania jedną lub dwie gminy. Koła nie posiadają osobowości prawnej.

2. Do powołania Koła przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 5 osób będących członkami zwyczajnymi.

3. Tworząc Koło, Zarząd określa jego zasięg terytorialny.

4. Pracami Koła kieruje Przewodniczący Koła wybrany spośród jego członków.

5. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności Koła lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej do jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,

2) złożenia przez Przewodniczącego Koła wniosku o jego rozwiązanie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami, zastosowanie mają przez analogię zapisy Statutu Stowarzyszenia.
 

Rozdział VI
Majątek i fundusze


§ 29.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30.

1.      Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)  składki członkowskie,
2)  darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca danego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu  4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie Członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 31.

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.


Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 32.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.  W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).


###
 

Copyright © 2014, PLUS Bełchatów