Menu

Radni PLUSa w Radzie Powiatu

DOŁĄCZ DO NAS

 
 


 

Dane organizacji:
Bełchatowskie Stowarzyszenie
Samorządowe PLUS
KRS 0000216169
REGON 592297530
NIP 769 204 33 99
Nr konta:
68 1440 1257 0000 0000 0347 3082
97-400 Bełchatów
skr. pocztowa 35
 

PROGRAM PLUSA DLA BEŁCHATOWA NA LATA 2014 - 2018

1. Dla rozwoju gospodarczego:


- konsekwentne wzmacnianie pozycji Bełchatowa jako stolicy paliwowo – energetycznej kraju oraz lidera obszaru funkcjonalnego Zagłębia Górniczo – Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew;

- współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie realizacji przedsięwzięć, w celu stworzenia optymalnych warunków do tworzenia nowych miejsc pracy;

 

- kontynuacja programu zachęt i ulg dla przedsiębiorców zewnętrznych zainteresowanych lokalizacją działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Bełchatowa;
 

- dalsze skuteczne pozyskiwanie środków pomocowych dla inwestycji i projektów społecznych z Europejskich Funduszy Strukturalnych;


- realizacja kolejnych projektów mających na celu utrzymanie niskich cen ciepła, wody oraz odbioru ścieków i odpadów;


 

- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, na podstawie którego następować będzie sukcesywne zaopatrzenie w ciepło, gaz i energię elektryczną osiedli domków jednorodzinnych.2. Dla rozwoju infrastruktury i poprawy bezpieczeństwa:

- przy współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi przeprowadzenie kompleksowej oceny stanu technicznego bloków wybudowanych w formie tzw. wielkiej płyty;
 

- budowa drogi łączącej ul. Czapliniecką z Al. Włókniarzy (przez ul. Wrzosową i Kuklińskiego) wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Czaplinieckiej z Wrzosową;
 

- budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z os. Binków (rondo Hallera).


- konsekwentne zaangażowanie na rzecz dotrzymania terminów budowy północnej obwodnicy Bełchatowa oraz podejmowanie starań mających na celu rozpoczęcie budowy obwodnicy wschodniej;


- konsekwentna realizacja prac nad poprawą stanu nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta;
 

- opracowanie koncepcji i przygotowanie do realizacji budowy przedłużenia Al. Jana Pawła II do drogi Bełchatów – Rogowiec, przy współpracy z Powiatem Bełchatowskim i Gminą Bełchatów;


- kontynuacja budowy nawierzchni ulic i chodników na terenach osiedli budownictwa jednorodzinnego;
 

- budowa systemu sygnalizacji świetlnej na newralgicznych skrzyżowaniach;


- dalsza współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu realizacji przedsięwzięć w osiedlach mieszkaniowych;


- dalszy rozwój sieci dróg rowerowych w granicach miasta;


- dalsza realizacja i rozwój idei Budżetu Obywatelskiego;

- gwarancja dotychczasowej lokalizacji dla bełchatowskich ogrodów działkowych i współpraca z ich Zarządami;


- konsekwentna rozbudowa systemu monitoringu miejskiego;

- dalsza konsekwentna likwidacja barier architektonicznych w oparciu o współpracę z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby niepełnosprawne;

- kontynuacja dobrej praktyki w zakresie finansowania przez samorząd miejski patroli policji w ramach służb ponadnormatywnych;

3. Dla pomocy społecznej i profilaktyki prozdrowotnej:
 

- dalsze konsekwentne zwiększanie oferty nowych mieszkań poprzez wsparcie budownictwa społecznego;
 

- zaangażowanie na rzecz budowy ośrodka kardiochirurgii na terenie Bełchatowa;


- dalsze systematyczne wspieranie bełchatowskiego szpitala w celu zapewnienia wysokiego standardu usług medycznych;

- zakup oczekiwanych przez Mieszkańców usług medycznych, które nie są zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 

- wspieranie dorosłych osób niepełnosprawnych;


- dalsza walka z łatwym dostępem do szkodliwych substancji typu narkotyki i „dopalacze”;

- systematyczne wspieranie rodzin wielodzietnych, seniorów, niepełnosprawnych oraz honorowych dawców krwi poprzez realizację programu „Bełchatowska Karta Rodziny”;

- poszerzanie oferty w zakresie nowych miejsc opieki przedprzedszkolnej (żłobki);

- wspieranie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży;

- współpraca z organizacjami pozarządowymi i wspieranie ich działalności statutowej;
 

- poszerzenie oferty w zakresie usług rehabilitacyjnych oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego, terapeutycznego i mediacyjnego;


- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych;
 

- dalsze konsekwentne zwiększanie oferty nowych mieszkań poprzez wsparcie budownictwa społecznego;
 

- poszerzenie oferty w zakresie usług rehabilitacyjnych oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego, terapeutycznego i mediacyjnego;
 

4. Dla wszechstronnego rozwoju oświaty, kultury i sportu:


- konsekwentne działania na rzecz utrzymania wysokiej jakości kształcenia dzieci i młodzieży;


- kontynuacja współpracy z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi w trosce o rozwój i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;

- wspieranie dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez tworzenie oddziałów integracyjnych w szkołach oraz organizację zajęć indywidualnych.

- dalsze doposażanie szkół i przedszkoli w nowoczesne pomoce dydaktyczne;

- konsekwentna realizacja działań na rzecz utrzymania na wysokim poziomie technicznym istniejącej infrastruktury bełchatowskich szkół i przedszkoli;
 

- rozwijanie i wzbogacanie oferty zajęć edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży;
 

- dalsze rozszerzanie oferty oświatowej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej z myślą o bełchatowskich seniorach;
 

- wspieranie młodych artystów i sportowców wywodzących się z Bełchatowa;
 

- wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym i patriotycznym;
 

- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez organizację imprez i uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne o zasięgu lokalnym, regionalnym i narodowym;


- budowa profesjonalnej miejskiej strzelnicy sportowej;
 

 - dalsza współpraca z uczelniami wyższymi;


PROGRAM PLUSA NA LATA 2010-2014

Copyright © 2014, PLUS Bełchatów