Menu

Radni PLUSa w Radzie Powiatu

DOŁĄCZ DO NAS

 
 


 

Dane organizacji:
Bełchatowskie Stowarzyszenie
Samorządowe PLUS
KRS 0000216169
REGON 592297530
NIP 769 204 33 99
Nr konta:
68 1440 1257 0000 0000 0347 3082
97-400 Bełchatów
skr. pocztowa 35
 

PLUS dla Miasta (2010 - 2014)

PROGRAM PLUSA DLA BEŁCHATOWA NA LATA 2010 – 2014


1.    Dla rozwoju gospodarczego:

- budowanie prestiżu Bełchatowa i silnej marki naszego Miasta jako paliwowo-energetycznej stolicy kraju we współpracy z Kopalnią i Elektrownią Bełchatów oraz klubami sportowymi;

- wspieranie i promowanie tzw. zielonej energetyki;

- kontynuacja dobrych praktyk w zakresie preferencyjnych warunków dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy oraz wzmacnianie inicjatyw podmiotów gospodarczych;

- zielone światło dla handlu i usług znanych marek, ze szczególnym uwzględnieniem galerii handlowych;

- kontynuacja prac nad rozwojem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Bełchatowa;

- aktywizacja zawodowa kobiet, powołanie komitetu doradczego przy prezydencie i stworzenie strategii oraz jej realizacja;

- dalsze skuteczne pozyskiwanie środków pomocowych dla inwestycji miejskich z Europejskich Funduszy Strukturalnych;

- utrzymanie pozycji regionalnego lidera w zakresie najniższych cen ciepła oraz niskich cen wody, odbioru ścieków i odpadów;

- stanowczy sprzeciw wobec „zabawy” decyzją o rozpoczęciu realizacji północnej obwodnicy Bełchatowa oraz przebiegiem drogi ekspresowej S8 przez partyjnych polityków z Warszawy;

2.    Dla rozwoju infrastruktury i poprawy bezpieczeństwa:

- przebudowa ul. Pabianickiej do standardu ulicy miejskiej oraz Ul. Czaplinieckiej z uwzględnieniem jej skrzyżowania z al. Włókniarzy;

- maksymalne zaangażowanie dla realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich obwodnic naszego miasta;

- kontynuacja prac nad poprawą stanu nawierzchni dróg i chodników;

- kontynuacja budowy nowych ulic i chodników na terenach os. Ludwików, Politanice, Olsztyńskie, Binków i Grocholice;

- dalsze zwiększanie ilości miejsc parkingowych w osiedlach mieszkaniowych;

- rozwój sieci dróg rowerowych;

- aktywność samorządu Bełchatowa na rzecz idei jednego gospodarza i zarządcy dróg  w mieście;

- spełnianie oczekiwań rodziców w zakresie lokalizacji nowych placów zabaw;

- współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi przy realizacji przedsięwzięć w osiedlach mieszkaniowych;

- współpraca z zarządami ogródków działkowych;

- rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w osiedlach mieszkaniowych;

- likwidowanie barier architektonicznych;

- kontynuacja dobrej praktyki w zakresie finansowania przez samorząd patroli policji w ramach służb ponadnormatywnych;

3.    Dla poprawy opieki społecznej i profilaktyki prozdrowotnej:

- dalsze systematyczne wspieranie bełchatowskiego szpitala w celu zapewnienia wysokiego standardu usług medycznych i prestiżu tej jednostki;

- zakup oczekiwanych przez Mieszkańców usług medycznych, które nie są zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

- walka z łatwym dostępem do szkodliwych substancji zwanych „dopalaczami”;

- wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez realizację programu „Trzy plus – moja rodzina”;

- tworzenie nowych miejsc opieki przedprzedszkolnej (żłobki);

- wzbogacenie oferty pomocowej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji;

- wspieranie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży;

- współpraca z organizacjami pozarządowymi i wspieranie ich działalności statutowej;

- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych;

- podjęcie działań na rzecz wprowadzania w życie idei hospicjów domowych;

4.    Dla wszechstronnego rozwoju oświaty, kultury i sportu:

- konsekwentne działania na rzecz utrzymania wysokiej jakości kształcenia dzieci i młodzieży;

- zorganizowanie Centrum Edukacji Pozalekcyjnej we współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami kultury;

- wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej m.in. poprzez tworzenie oddziałów integracyjnych w szkołach;

- dalsze doposażenie szkół i przedszkoli w nowoczesne środki dydaktyczne;

- kontynuacja modernizacji przedszkolnych placów zabaw;

- wspieranie sportu amatorskiego i profesjonalnego;

- wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego;

- realizacja projektu „Giganty Mocy”;

- poszerzanie oferty edukacyjnej oraz kultywowanie tradycji regionalnych przy ścisłej współpracy z placówkami kultury i organizacjami pozarządowymi;

- dalsza termomodernizacja placówek oświaty;

- rozbudowa i modernizacja przyszkolnych boisk sportowych oraz dalsza budowa boisk osiedlowych;

- budowa profesjonalnej miejskiej strzelnicy sportowej;

###

Copyright © 2014, PLUS Bełchatów